Privacyverklaring
Algemene informatie
In dit document geef ik (Winny Vrolings) u informatie hoe mijn onderneming (Oopsy Daisy) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens heb ik privacy hoog in het vaandel staan.

Mijn onderneming is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. In mijn privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens is hierin opgenomen welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen middels onderstaande contactgegevens.
Contactgegevens
U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-122 94 192
U kunt mij ook mailen op e-mailadres: info@oopsy-daisy.nl
Op mijn website www.oopsy-daisy.nl vindt u verdere informatie over mijn onderneming
Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor al mijn cliënten/klanten. Daarnaast is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u mijn website bezoekt, een voormalige cliënt/klant bent, cliënt/klant wil worden of wilde worden maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of ik voor uw zorgaanbieder waarneem.
Uw persoonsgegevens
Om de zorg te kunnen verlenen die bij uw situatie past, ga ik met u in gesprek. In dit gesprek stel ik u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw gezondheidssituatie, medicijngebruik, zorgbehoefte en wensen voor zover nodig ten behoeve van de geïndiceerde of gewenste zorg en uw eigen mogelijkheden. Daarnaast kan om andere persoonsgegevens worden gevraagd, waaronder: uw naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e-mailadres.

Indien u wordt begeleid, worden deze gegevens vastgelegd in uw cliëntdossier
Cliëntdossier
Om verantwoorde zorg te leveren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften moet Oopsy Daisy een cliëntdossier bijhouden. Dit dossier bevat persoonsgegevens over u en/of uw kind als naam, adres, postcode, woonplaats, geslacht, geboortedatum, contactgegevens, namen en contactgegevens van wettelijk vertegenwoordigers, het burgerservicenummer, gezondheidsgegevens, zorgafspraken, een weergave van de gesprekken met u en/of uw kind en datgene wat van u in kopie is ontvangen.

Informatie in dossiers wordt alleen gedeeld door medewerkers van Oopsy Daisy die met de behandeling van u en/of uw kind te maken hebben. Deze noodzakelijke gegevensverwerkingen zijn onderdeel van onze werkwijze en onderhevig aan de Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Toestemming
Uw persoonsgegevens mogen door mij niet zomaar worden verwerkt, hier heb ik een legitieme grondslag voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment weer intrekken. Voor kinderen onder de 16 jaar vraag ik toestemming van een ouder.

Indien u niet akkoord gaat, of uw toestemming intrekt, kan ik u niet goed van dienst zijn. Het verlenen van goede zorg valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Bovendien ben ik verplicht om een cliëntdossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen. Als ik onvoldoende informatie heb om verantwoorde zorg te verlenen dan zal ik u hierover informeren.
Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Als zorgaanbieder heb ik een beroepsgeheim, op grond waarvan in de basis niets mag worden doorgegeven aan derden. Daarnaast geef ik geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Toestemming is niet vereist wanneer gegevens door ons worden verstrekt aan het AMHK in het kader van een situatie van (vermoede) kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Ook wanneer de veiligheid of gezondheid van een cliënt in het geding is, kunnen medewerkers hen zonder toestemming opnemen in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). Wel moet de cliënt of diens vertegenwoordiger worden geïnformeerd over de opname in de VIR.

Oopsy Daisy kan gegevens verkrijgen in de vorm van beeld- of geluidopnames die worden gemaakt tijdens activiteiten gerelateerd aan ons zorgaanbod. Te allen tijde zal hiervoor toestemming worden gevraagd aan u en/of uw kind - mits uw kind ouder is dan 16. Tevens zal toestemming gevraagd worden aan u en/of uw kind voor het gebruiken van deze beeld- of geluidopnames voor interne doeleinden, zoals opleidingsdoeleinden. Mits er toestemming is voor het maken van opnames en voor intern gebruik, worden de opnames na intern gebruik vernietigd.

Om te voldoen aan mijn verantwoordingsplicht houd ik registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.
Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?
Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw gezondheidssituatie en om u zo goed mogelijk de zorg te verlenen die u wenst of nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde zorgtaken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover u toestemming heeft gegeven of zij rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn en deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde zorg te verlenen. Concreet kan ik uw persoonsgegevens onder andere verwerken in de volgende situaties.

Aanvang van de zorg
Voor aanvang van de zorg, moet u uw BSN-nummer opgeven. Dat moet ik op uw identiteitsbewijs controleren. Ik maak daarvan geen kopie of scan. Ook zal ik u vragen naar uw dossier bij uw voorgaande zorgaanbieder.

Betaling
Ik gebruik uw gegevens om uw verzekeraar of u een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan uw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaar ik voor mijn debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

Zorgverzekeraar
Indien u verzekerd bent, wissel ik uw persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Ik wissel enkel de noodzakelijke gegevens uit. De zorgverzekeraar kan tevens gegevens van verzekerden opvragen voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moet ik de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zal ik uw privacy altijd vooropstellen.

Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens (of ik vermoed dat dit zo is) en dit voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan breng ik u zo snel mogelijk op de hoogte. In sommige situaties moet een incident gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier of een administratiekantoor. Indien deze derde zich kwalificeert als een verwerker, dan sluit ik een verwerkersovereenkomst af met deze partij zodat uw privacy beschermd is.
Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Zorgaanbieders zijn verplicht om cliëntdossiers 15 jaar na afronding van de zorgverlening te bewaren. Conform de Jeugdwet begint de bewaartermijn van 15 jaar te lopen op het moment dat een kind 18 jaar wordt. Als deze termijn is verstreken zullen uw gegevens worden vernietigd. Onder bepaalde omstandigheden bewaar ik uw gegevens langer: indien dit nodig is voor de goede hulpverlening, indien dit in het belang is van een ander of indien er een wettelijke plicht geldt hiertoe.
Wat zijn uw rechten?
Als cliënt bepaalt u welke gegevens ik wel of niet van u ontvang. De rechten waar u daarnaast aanspraak op kunt maken, vat ik hieronder samen. Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen, vraag ik u schriftelijk een verzoek te doen. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u mijn contactgegevens. Ik streef ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

Recht op inzage en afschrift
U heeft het recht om kennis te nemen van de gegevens in uw dossier. U kunt op afspraak uw dossier inzien. Persoonlijke aantekeningen en gegevens van derden in het dossier vallen niet onder het inzagerecht. Daarnaast mag u mij altijd om een afschrift van uw persoonsgegevens vragen. Ik verstrek dit afschrift eenmalig kosteloos.

Recht op correctie
Indien u meent dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt dan kunt u om correctie vragen. U kunt eveneens uw cliëntendossier aanvullen. Zorg er daarnaast voor dat u wijzigingen in uw situatie doorgeeft zodat de gegevens op basis waarvan ik zorg verleen correct zijn.

Recht van overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer u in zorg gaat bij een andere zorgaanbieder kunt u verzoeken het dossier van u en/of u uw kind te laten overdragen aan deze nieuwe zorgaanbieder (na ondertekening van een schriftelijk toestemmingsformulier). Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door Oopsy Daisy. Dit recht geldt niet voor gegevens die een cliënt niet heeft aangeleverd. Denk hierbij aan behandelingsplannen en conclusies die Oopsy Daisy heeft vastgesteld. Het betreft wel de gegevens die de cliënt zelf actief en bewust heeft aangeleverd.

Recht op verwijdering
Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik in de meeste gevallen voldoen. In bepaalde gevallen is verwijdering niet mogelijk. Gelet moet worden op het belang van een ander om de gegevens te bewaren of op de wettelijke voorschriften die zich tegen vernietiging verzetten.

Recht op beperking
Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, u wilt bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een specifieke organisatie doorgeef, dan kunt u mij dit laten weten. Aan dit verzoek zal ik voldoen.

Brongegevens
Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen.

Overige rechten
U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.
Elektronische communicatie?
Website
Als u het contactformulier op mijn website invult of mij een e-mail stuurt dan worden de door u gestuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruikmaakt.

Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens: de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, , Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welke pagina's bezocht zijn en foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.
Wijziging van deze privacyverklaring?
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.
Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal mijn best doen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt.

Mocht u van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.